Tasavvuf; Ruhen Allah'a ermek, fiziken muhsin, nefsen muhlis ve irade olarak da Allah'a teslim olmak demektir.

Canana canı gönülden ulaşmayı dile.. Mevlana Hz.

Konferans duyurusu: Her Pazar saat 13.00-17.00 arası Konya Tasavvuf  Derneği konferans salonu'nda Şemsi Tebrizi Türbesi yanı. Giriş ücretsizdir.

Sualler ve Cevaplar

SUAL: “Benim sahâbem gökteki yıl-dızlar gibidir, hangisine tâbî olursanız hidayete erersiniz.” Bu hadîs-i şerifin Tevbe-100 ile ilişkisi var mıdır?

CEVAP: Allahû Tealâ buyuruyor:9/TEVBE-100: Ves sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ıhsânin radıyallâhu anhum ve radû anhu ve eadde lehum cennâtin tecrî tahtehel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu).O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan ulûl’elbab, ihlâs ve salâh makamlarını, en üst üç makamı işgal edenler), onların bir kısmı muhacirînden (Mekke’den Medine’ye göç edenlerden), bir kısmı ensardan (Medine’deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe, irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu.) Allah, onlardan razı ve onlar da O’ndan (Allah’tan) razıdır.

 

 

Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e tâbî olan sahâbeden; ensar ve muhacirîne tâbî olanlar “tâbiin” adını alırlar. Görüyorsunuz ki, “Benim sahâbem gökteki yıldızlar gibidir, hangisine tâbî olursanız hidayete erersiniz.” ifadesi Kur’ân-ı Kerim’le %100 uymaktadır. Allahû Tealâ da Kur’ân-ı Kerim’de gökteki yıldızların (sahâbe) insanları hidayete erdirdiğini söylüyor. Öyleyse oradaki “gökteki yıldızlar” hem fizik anlamda gökteki yıldızlar (pusulanın işaretini taşıyor, insanlara kuzey kutbunu gösteriyor ve yanılmalarına meydan vermiyor) hem de mürşid standartlarındaki sahâbeye tâbî olanlar hidayete eriyor.

Devamını oku...
Cibril Hadisi PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Konya Tasavvuf Derneği - Hadis-i Şerifler

Peygamber S.A.V. bir zikir sohbetinde iken bembeyaz elbiseli bir zat selam vererek dört soru soruyor;

1. Soru;


-"Kale mal imane ya Resulullah"..
- İman nedir ya Resulullah?

S.A.V. Efendimiz bu soruya karşılık şöyle buyuruyor;
Kalel imanü en tu'minebillahi ve melaiketehi ve bi likaihi ve rüsulihi ve tu'mine bil ba'si.

Bu hadisin Yukarıda adı geçen kitaptaki meali şöyledir:
Dedi ki; iman, Allah'a Meleklerine, Peygamberlerine, öldükten sonra Allah'ı görmeye ve kıyamette yeniden dirilmeye inanmaktır.

Bu meal aslına uygun değildir, çünkü "ve likai fiili öldükten sonra Allah'ı görmek değil, ölmeden önce ruhen Allah'a ulaşmaktır. Çünkü Rabbimiz Ankebut Suresinin 5. ayeti kerimesinde,
"Men kâne yercu iikaallâhi fe inne ecelallâhi leat." buyurmaktadır.

- Her kim Allah'a mülaki olmayı arzu ederse o vakit (Allah'ın onu kendisine ulaştırma zamanı) muhakkak gelecektir.

Demek ki, kişinin Allah'a mülaki olması (ulaşması) kendi dilemesi ile mümkün olabiliyor.

Halbuki ölüm Ali İmran suresinin 145. ayeti kerimesinde açıklan-landığı üzere, kişinin kendi arzusuna bağlı değildir.
-Ölüm Katımızda kararlaştırılmış bir vaat'tir. Siz onu ne bir an öne alabilirsiniz ne de geciktirebilirsiniz.

Kaldı ki eğer ölümden sonra Allah'a dönüş Allah'a mülaki olmak ise, hiç kimsenin ölümü istemiyeceği kesin olduğuna göre ve herkes mutlaka öleceğine göre kim kendi arzusuyla ölmeyi talep edecek ve ölecektir? Ve Allah'da o kişiyi kendisi ölmeyi istiyor diye öldürecektir. Acaba kitaptaki meali veren kişi ölmeyi ister mi?

Ayrıca Kehf Suresinin 110. ayeti kerimesinde Allah kişinin ancak, ıslah edici amel işleyerek (Nefsini tezkiye ederek) Allah'a mülaki olabileceğini buyuruyor.

Femen kâne yercu likâae rabbihi fel ya'mel amelen sâlihan.
Her kim Rabbine mülaki (ulaşmayı) olmayı arzu ediyorsa ıslah edici (Nefsini ıslah edici, tezkiye edici) amel işlesin.

Zaten Fatır Suresinin 18. ayeti kerimesi de bunu teyid ediyor.
- Vemen tezekkâ feinnemâ ye-tezekka linefsihve ilallâhilmasıyr.
- Her kim tezkiye olmak isterse nefsini tezkiye eder (ıslah eder) ve Allah'a doğru seyreder (Allah'a seyrü suluk eder, Allah'a ulaşır).

Ve yine Peygamber (S.A.V.) Efendimizin bir başka hadisi şerifi "mülaki" olmanın, kişinin kendi iradesine bağlı olduğunu açıklıyor.
(12. cilt 2043. hadisi şerif)
- Kale men ehabbe likaallah'i e-habballahü likaehü.
- Ve men kerihe likaallahi kerihallahü likaeh.
Her kim Allah'a mülaki olmaya (ulaşmaya) muhabbet beslerse (severek arzu ederse) Allah'ta onu kendisine mülaki kılmaya muhabbet duyar.
Her kim de Allah'a mülaki olmayı arzu etmezse, bunu kerih görürse Allah'ta onu kendisine mülaki kılmayı kerih görür.
Bu durumda Allah'a mülaki olmayı istemeyenler hiç ölmeyecekler demektir. Oysaki herkes ölecektir.
Yukarıdaki bütün mesnetler mülaki fiilinin anlamının "ALLAH'A BU DÜNYA HAYATINDA KiŞiNiN KENDi ARZUSUYLA ULAŞMASI" olduğunu kanıtlamıştır.
Buna göre Hadisi Şerifin 1. bölümünün meali şöyledir;
"iman; Allah'a Meleklerine, Resullerine, Allah'a ölmeden evvel ulaşmanın varlığına ve farziyetine ve kıyamette yeniden dirilmeye kesin inanmaktır."
Bu durumda Allah'a mülaki olmayı istemeyenler hiç ölmeyecekler demektir. Oysaki herkes ölecektir.

2. Soru;

- Kale mal İslam Ya Resulullah"
- İslam nedir Ya Resulullah?
- Kalel islam en ta'budallahi ve la tuşrike bihi ve tukimassalat tu'tiyezzekatel mefrudate ve tesume ramazan.
Adı geçen hadis kitabındaki meali.
İslam odur ki; Allah'a ibadet etmek ve ona şirk koşmamak, namazı kılmak, zekatı vermek ve ramazanda oruç tutmaktır.

Bu meal de gerçekleri yansıtmıyor. Çünkü;...
"En ta'budullah: ibadet etmek değildir. Allah'a kul olmaktır. Ve abidliğin yani ibadet etmenin neticesinde ulaşılan bir mertebedir.
Namaz da, zekat ta, oruç ta ibadettir. Böyle olunca neden tekrar ibadet edin densin? Bir defa burada bir mantıksızlık var. Kaldı ki, Rabbimiz kulluk için Kur'an-ı Kerim'inde yeterli açıklamayı yapmıştır.
İslam; Teslim olmak ve sulh ve sükuna yani mutluluğa ulaşmaktır.
Dolayısıyla kullukta asgari standartlarda ruhun Allah'a teslimi ile Allah'a mülaki olmakla gerçekleşir.
Allah'a kul olmak ezelde (kalu bela günü) Rabbimize verilen bir 'AHD" in gereğidir. Yasin Suresinin 60 ve 61. ayeti kerimelerinde şöyle buyuruluyor:

Elem A'had ileyküm ya beniy ademe en la ta'büdüşşeytan, innehü leküm adüvvün mübiynün. Ve eni'büduniy hazâ sıratın müstekıym.
- Ey Adem oğulları ben sizden şeytana kul olmayın o size açık bir düşmandır. Bana kul olun, işte bu Sıratı Mustakiymdir. Dîye AHD almadım mı?

Sonra bu ahdi yerine getirmemiz için de Bakara Suresinin 21. ayeti kerimesinde; Kul olmamızı farz kılmış.

Ya eyyühannâsu'büdu Rabbekümülleziy halekaküm, velleziyne min kabliküm le'alleküm tettekun.
-Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun ki, Takva sahibi olabilesiniz.

İşte bu ahdi yerine getiren kişi kul olabilir bunun için Fecr Suresinin 26, 27, 28, 29. ayeti kerimelerinde,

Vela yusiku ve sakahu min ehad. Ya eyyetühennefsül mutmainneh. İrci'y ilâ rabbiki radiyeten mardıyyeh fedhuliy fiy ibâdiy.
Sizden Allah'tan başka hiç kimse AHD almamıştır. Ey mutmain olan nefs Allah'tan razı ol, ve Allah'ın rızasını kazan(nefsin tezkiye olması) Rabbine dön. (Ruhun Allah'a mülaki olması) O zaman kullarımın arasına gir. (Fizik vücudun Allah'a kul olması)

Demek ki; Bir kimsenin kul olması, önce nefsinin tezkiyesine sonra ruhunun Allah'a mülaki olması ile (Rabbine ulaşması) mümkün oluyor. Nefis tezkiyesi ve ruhun Allah'a ulaşması (mülaki olması) Hiç kimsenin kendi başına başaramayacağı bir şey olduğuna göre bu hususta Rabbimizin tayin ettiği Resul, Mürşid ve hidayetçi adı altındaki yetkilileri Allah'tan sorarak onlara tabi olmak şartıyla kul olmamız mümkün olacaktır. Kulluktan sonra da ibadetlere devam edilecektir.
Nahl Suresinin 36. ayeti kerimesinde,

Ve lekad be'asna fiy külli ümmetin resulen. Eni'büdullâhe vectenibuttağuut.
And olsun ki, biz her ümmet için Resullerimizi şeytana kul olmaktan kaçındırıp, Allah'ın kulluğuna ulaşmalarını sağlamak için görevli kılarız.

Bu açıklama doğrultusunda hadisi şerifin 2. bölümünün meali; İslam: (Şeytana kul olmayıp yalnız) Allah'a kul olmak ve şirkten kurtulmak, namazı kılmak, zekatı vermek ramazan orucunu tutmaktır.

3. Soru;


- Kale mal ihsanü Ya Resulullah?
- ihsan nedir Ya Resulullah?
- "Kale men en ta'budallahe keenneke terahü fe in lem tekün terahü fe innehü yerake.
- ihsan Allah'ı görüyormuş gibi İbadet etmektir. Eğer sen Allah'ı görmüyorsan o seni görür.

4. Soru;


- Kale metassaat?
- Kıyamet ne zamandır Ya Resulullah?
- Onu soran sorulandan daha iyi bilir.
İşte bu anda suali soranın Cebrail A.S. olduğu ortaya çıkmıştır. Onun için hadis Cibril Hadisi olarak bilinir, Kütübü Sitte'de ve diğer hadis kitaplarında yer almıştır.
1.11.1991 \S\
Her kim Allah'a mülaki olmaya (ulaşmaya) muhabbet beslerse (severek arzu ederse) Allah'ta onu kendisine mülaki kılmaya muhabbet duyar.

Her kim Allah'a mülaki olmayı arzu etmezse, bunu kerih görürse Allah'ta onu kendisine mülaki kılmayı kerih görür.

 

Hidayet Allah'a ulaşmaktır

Bakara Suresi 120. Ayet kul inne hudâllâhi huvel hudâ De ki: “Muhakkak ki Allah'a ulaşmak (Allah'ın kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir.”

kul: de, söyle  
inne: muhakkak ki, hiç şüphesiz  
hudâllâhi (hudâ allâhi): Allah'ın hidayeti, Allah'a ulaşmak  
huve: o  el hudâ: hidayettir

Ali Imran Suresi 73. Ayet kul innel hudâ hudallâhi De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır.)

kul: de, söyle  inne el hudâ: muhakkak ki hidayet (Allah'a ulaşmak) 
hudâ allâhi: Allah'ın hidayetidir (Allah'ın Kendisine ulaştırmasıdır)


Ey Yüce Allah'ım, beni de ermiş evliyalarından kıl. Milyonlarca ermiş evliya sana ulaşmayı diledi ve sen onların ruhlarını kendine ulaştırdın. İşte bende öyle bir evliya olmak istiyorum. Bunu Kuran-ı Kerim'de son derece kolaylaştırmışsın. " Bir tek talebiniz kafidir, bunun için yapacağınız şey sadece bunu benden dilemektir" diyorsun Yarabbi! İşte diliyorum Yüce Allah'ım. Ben ruhumu sana ulaştırmak ve senin ermiş Evliyan olmak istiyorum. Eğer dileğim kalbi değilse bana kalbi dilek yapmayı nasip kıl. "Allah’ım ben ruhumu sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum”.
Kim yukarıda ki dua'yı dilden değil kalpten söylerse işte o derecede üst boyutta bir kul olacaktır. Allahu Teala onu dünya ve cennet saadetine mutlaka ulaştıracaktır.

Peygamberlik iftirasına cevap

Ahlat ağaçları

Hidayet Nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Haziran 2010 yılına ait takvim yaprağının ön yüzünü görmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

http://www.diyanet.gov.tr/yayin/diyanet_takvimi/ankara2010/haziran.pdf

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Haziran 2010 yılına ait takvim yaprağının arka yüzünü görmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:
http://www.diyanet.gov.tr/yayin/diyanet_takvimi/arka2010/Haziran.pdf

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!

porno 

Jeb Bush cuts back on costs amid fears over his fund-raising ability Jeb Bush Former Florida governor Age on Election Day: 63 Religion: Catholic Base: Moderates Résumé: Former Florida governor and secretary of state. Former co-chair of the Barbara Bush Foundation for Family Literacy. Education: B.A. University of Texas at Austin. Family: Married to Columba Bush (1974), with three adult children. Noelle Bush has made news with her struggle with drug addiction, and related arrests. George P. Bush was elected Texas land commissioner in 2014. Jeb's father George H.W. Bush was the 41st President of the United States, and his brother George W. Bush was number 43. Claim to fame: Jeb was an immensely popular governor with strong economic and jobs credentials. He is also one of just two GOP candidates who is fluent in Spanish. pre bonded hairAchilles heel: Bush has angered conservatives with his permissive positions on illegal immigration (saying some border-crossing is 'an act of love) and common-core education standards. His last name could also be a liability with voters who fear establishing a family dynasty in the White House. Chris Christie New Jersey governor Age on Election Day: 54 Religion: Catholic

Base: Establishment-minded conservatives Résumé: Governor of New Jersey. Former U.S. Attorney for the District of New Jersey. Former Morris County freeholder and lobbyist. Governor of New Jersey. Former U.S. Attorney for the District of New Jersey. Former Morris County freeholder. Former statehouse lobbyist. Education: B.A. University of Delaware, Newark, J.D. Seton Hall University. Family: Married to Mary Pat Foster (1986) with four children. Claim to fame: Pugnacious and unapologetic, Christie once told a heckler to 'sit down and shut up' and brings a brash style to everything he does. That includes the post-9/11 criminal prosecutions of terror suspects that made his reputation as a hard-charger. Achilles heel: Christie is often accused of embracing an ego-driven and needlessly abrasive style. His administration continues to operate under a 'Bridgegate' cloud: At least two aides have been indicted in an alleged scheme to shut down lanes leading to the George Washington Bridge as political retribution for a mayor who refused to endorse the governor's re-election. Carly Fiorina Former tech CEO Age on Election Day: 62 Religion:      Episcopalian Base: Conservatives Résumé: remy hair extensionsFormer CEO of Hewett-Packard. Former group president of Lucent Technologies. Former U.S. Senate candidate in California. Education: B.A. Stanford University. UCLA School of Law (did not finish). M.B.A. University of Maryland. M.Sci. Massachusetts Institute of Technology. Family: Married to Frank Fiorina (1985), with one adult step-daughter and another who is deceased. She has two step-grandchildren. Divorced from Todd Bartlem (1977-1984). Claim to fame: Fiorina was the first woman to lead a Fortune 20 company, something that could provide ammunition against the Democratic Party's drive to make Hillary Clinton the first female president. She is also the only woman in the 2016 GOP field, making her the one Republican who can't be accused of sexism. Achilles heel: Fiorina's unceremonious firing by HP's board has led to questions about her management and leadership styles. And her only political experience has been a failed Senate bid in 2010 against Barbara Boxer. Lindsey Graham South Carolina senator Age on Election Day: 61

Religion:        Southern Baptist Base: Otherwise moderate war hawks Résumé: U.S. senator. Retired Air Force Reserves colonel. Former congressman. Former South Carolina state representative. Education: B.A. University of South Carolina. J.D. University of South Carolina Law School. Family: Never married. Raised his sister Darline after their parents died while he was a college student and she was 13. Claim to fame: Graham is a hawk's hawk, arguing consistently for greater intervention in the Middle East, once arguing in favor of pre-emptive military strikes against Iran. His influence was credited for pushing President George W. Bush to institute the 2007 military 'surge' in Iraq. Achilles heel: Some of his critics have taken to call him 'Grahamnesty,' citing his participating in a 2013 'gang of eight' strategy to approve an Obama-favored immigration bill. He has also aroused the ire of conservative Republicans by supporting global warming legislation and voting for some of the president's judicial nominees. Bobby Jindal Louisiana governor perruques cheveux naturelsAge on Election Day: 45 Religion: Catholic Base: Social conservatives Résumé: Governor of Louisiana. Former congressman. Former Assistant Secretary of Health and Human Services for Planning and Evaluation. Former Secretary of the Louisiana Department of Health and Hospitals. Education: B. Sci. Brown University. M.Litt. New College at Oxford University Family: Married to Supriya Jolly (1997), with three children, each of whom has an Indian first name and an American middle name. Bobby Jindal's given name is Piyush. Claim to fame: Jindal's main source of national attention has been his strident opposition to federal-level 'Common Core' education standards, which included a federal lawsuit that a judge dismissed in late March. He is also outspoken on the religious-freedom issues involved in mainstreaming gay marriage into the lives of American Christians. Achilles heel: During his first term as governor, Jindal signed a science education law that requires schools to present alternatives to the theory of evolution, including religious creationism. His staunch defense of businesses that want to steer clear of providing services to same-sex couples at their weddings will win points among evangelicals but alienate others. George Pataki Former New York governor Age on Election Day: 71

Religion : Catholic Base : Centrists Résumé: Former governor of New York. Former New York state senator and state assemblyman. Former mayor of Peekskill, NY. Education: B.A. Yale University. J.D. Columbia Law School. Family: Married to Libby Rowland (1973), with four adult children. Claim to fame: Pataki was just the third Republican governor in New York's history, winning an improbable victory over three-term incumbent Mario Cuomo in 1994. He was known for being a rare tax-cutter in Albany and was also the sitting governor when the 9/11 terror attacks rocked New York CIty in 2001. Achilles heel: While Pataki's liberal-leaning social agenda plays well in the Empire State, it won't win him any fans among the GOP's conservative base. He supports abortion rights and gay rights, and has advocated strongly in favor of government intervention to stop global warming, which right-wingers believe is overblown as a global threat. Marco Rubio Florida senator Age on Election Day: 45 perruques cheveuxReligion:          Catholic Base: Conservatives Résumé: US senator, former speaker of the Florida House of Representatives, former city commissioner of West Miami Education: B.A. University of Florida. J.D. University of Miami School of Law. Family: Married to Jeanette Dousdebes (1998), with two sons and two daughters. Jeanette is a former Miami Dolphins cheerleader who posed for the squad’s first swimsuit calendar. Claim to fame: Rubio's personal story as the son of Cuban emigres is a powerful narrative, and helped him win his Senate seat in 2010 against a well-funded governor whom he initially trailed by 20 points. Achilles heel: Rubio was part of a bipartisan 'gang of eight' senators who crafted an Obama-approved immigration reform bill in 2013 which never became law – a move that angered conservative Republicans. And he was criticized in 2011 for publicly telling a version of his parents' flight from Cuba that turned out to appear embellished. Donald Trump Real estate developer Age on Election Day: 70 Religion: Presbyterian Base: Conservatives Résumé: Chairman of The Trump Organization. Fixture on the Forbes 400 list of the world's richest people. Star of 'Celebrity Apprentice.' Education: B.Sci. Wharton School of the University of Pennsylvania Family: Married to Melania Trump (2005). Divorced from Ivana Zelníčková (1977-92) and Marla Maples(1993–99). Five grown children. Trump's father Fred Trump amassed a $400 million fortune developing real estate. Claim to fame: Trump's niche in the 2016 campaign stems from his celebrity as a reality-show host and his enormous wealth – more than $10 billion, according to Trump. Because he can self-fund an entire presidential campaign, he is seen as less beholden to donors than other candidates. He has grabbed the attention of reporters and commentators by unapologetically staking out controversial positions and refusing to budge in the face of criticism. Achilles heel: Trump is a political neophyte who has toyed with running for president and for governor of New York, but shied away from taking the plunge until now. His billions also have the potential to alienate large swaths of the electorate. And his Republican rivals have labeled him an ego-driven celeb and an electoral sideshow because of his all-over-the-map policy history – much of which agrees with today's Democrats – and his past enthusiasm for anti-Obama 'birtherism.'

Chris Rock's 33-year-old girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed a diamond ring on her wedding finger on Saturday evening while at the Apollo in the Hamptons 2016 party in New York City. The timing is interesting as the next day the comedian finalized his divorce from wife of 20 years, Malaak Compton-Rock. The ring - a yellow gold double band with a small diamond - could be an engagement ring. As PageSix revealed on Thursday, a friend shared a clear image of the ring and added it was time to celebrate 'new beginnings,' strongly suggesting the standup could be on his way to another marriage. Bling it on! Chris Rock's girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed diamond ring on wedding finger on Sunday the night before his divorce was finalized from wife of 10 years Malaak 'Last night we celebrated new beginnings . . . #lovewins,' the unidentified friend wrote in the caption. The site pointed out Echikunwoke seemed to take a dig at Malaak when she replied 'Bye, Felicia,' which is a catchphrase that pretty much translates to 'don't let the door hit you on the way out,' only not as polite. A friend added crying-laughter emojis. They look good together: The standup and Echikunwoke at the Governor's Ball at the 88th Academy Awards back in February; she does not appear to have the ring on here lace front wigsThe post was then taken down. The beauty glowed as she held onto Rock, who was also in great spirits. She had on a lovely floral-print dress with spaghetti straps and her hair was worn down over her bare shoulders. A source told PageSix, 'she always wears that ring,' which appears to be true as she has had it on several times in the past six months. They have been dating for one year and she lives at his New Jersey home. The last one: Rock and Malaak back in 2014; they have two daughters together and have raised an adopted daughter as well His rep then said Chris was '100 percent' not engaged. On Monday Chris and Malaak both appeared in a New Jersey courtroom to finalise the split, reported TMZ. The 51-year-old comic actor and his wife - who have been separated since 2014 -have two daughters Lola Simone, 14 and  Zahra Savanna, 12. Chris and Malaak Compton-Rock also appear to have been raising eight-year-old Ntombi, who first came to live with them from South Africa when she was six months old, according to the website, although details are unclear. In divorce papers, Malaak listed Ntombi-futhi Samantha as a dependent along with the Rocks’ two biological daughters. The kids: Chris with Malaak and children Lola, Zahra Savanna and Ntombi at the Madagascar 3: Europe's Most Wanted premiere in NYC in 2012 She stated that in addition to their two children, there is a child 'who has resided with the parties since before her first birthday.' But rather mysteriously, a spokesman for Chris told TMZ he does not have an adopted child. TMZ previously reported that back in 2008, the family took in Ntombi who remained in their house and was subsequently enrolled in a local school. She mingles with the big guns: Chris and Megalyn with Harvey Weinstein at the Apollo party The site added that the girl's parents were thought to be unemployed and from South Africa, although it is not known why she was living with the Rock family. They add that when Chris and Malaak began divorce proceedings, Chris maintained contact with his two biological daughters. However their divorce case is sealed so it is not known what settlement was reached. Meanwhile, Chris began dating actress Megalyn earlier this year. Megalyn, who has had recurring roles in 24, ER, CSI Miami, The 4400, 90210 and Damien, was most recently featured as the animal-powered Vixen in the TV series Arrow.

Madonna surprised fans with an unexpected appearance at a 25th anniversary screening of her documentary Truth Or Dare on Wednesday. The superstar showed up at the event held at the Museum of Modern Art in Manhattan to the delight of the 400 or so in the audience. The 58-year-old pop culture icon shared a couple of photos on her Instagram showing her standing between two on-screen images of herself from her Blond Ambition tour of 1990. 'Surreal moment!' she wrote alongside the picture. Scroll down for video 'Surreal moment!' Madonna surprised fans at a 25th anniversary screening of documentary Truth Or Dare and posed next to images of herself from the 1990 Blond Ambition Tour Madonna: Truth Or Dare was first released in May 1991 and followed the Material Girl on tour and showed her behind-the-scenes with then-boyfriend Warren Beatty, praying with her backup dancers and facing arrest for public indecency at her concert in Toronto, Canada. 'So many freedoms we take for granted that we did not have then. Thank you Alek Keshishian. We changed history with this film.!' Madonna wrote. cosplay wigsKeshishian directed the film that was shot in black and white. Who's that girl? The pop icon, who just turned 58, delighted the 400 or so fans gathered to watch the film at the museum Of Modern Art in Manhattan on Wednesday Demure: Madonna wore an off-he-shoulder red dress with white floral detailing and cinched at the waist with a black band for her surprise appearance Sharing 'a kiki': She was accompanied by her daughter Lourdes 'Lola' Leon, 19 In a second photo shared via her Instagram, she's seen sharing 'a kiki' with daughter Lourdes Leon or Lola as she calls her. Madonna wore a red off-the-shoulder dress with a flounce neckline and black spaghetti straps. The frock features white floral detailing, half-sleeves and was cinched under the bust with a black band. She added a matching black and white floral patterned purse and wore her signature blonde hair styled in loose waves to her shoulders. Madonna had just returned from a birthday trip to Cuba with Lola, 19, and adopted children, 10-year-olds David and Mercy. Truth Or Dare AKA In Bed With Madonna showed behind-the-scenes footage of the singer including candid moments with then-boyfriend Warren Beatty and prayer circles with her dancers Getaway: Madonna recently celebrated her 58th birthday with a trip to Cuba accompanied by daughter Lola, 19, and her adopted children David and Mercy, both 10